Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobních údajů

Správce dat a definice

Správcem osobních údajů zákazníků/uživatelů internetového obchodu, označovaným také jako prodávající, je: LEONE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, telefon: +48 884 212 983, NIP: 614 161 01 23, REGON: 368430310.
Správce údajů lze kontaktovat:
Wodna 26, 58-420 Lubawka;
na e-mailové adrese: sklep@leone.pl.
Uživatel - fyzická osoba, která přistupuje na webové stránky/stránky internetového obchodu nebo využívá služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba, která je Spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu, která uzavře s Prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
Internetový obchod - webové stránky provozované Prodávajícím, které jsou dostupné na následujících elektronických adresách (stránkách): https://sklepcznowy.iai-shop.com, prostřednictvím které může Zákazník/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a nakupovat Zboží nebo objednávat služby.
Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Sbírka zákonů 2020, částka 344) pocházející od Prodávajícího, zasílané Klientovi/Uživateli elektronicky; jejich příjem je dobrovolný a vyžaduje souhlas Klienta/Uživatele.
Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi/Uživateli a jím podaných objednávkách a uzavřených smlouvách, pomocí kterého může Zákazník/Uživatel podávat objednávky a uzavírat smlouvy.
RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2 Účely, právní základ a doba trvání zpracování údajů
Za účelem plnění smlouvy o prodeji na dálku zpracovává prodávající:
informace o zařízení Uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o činnosti na Webových stránkách, včetně jednotlivých podstránek;
geolokační informace, pokud uživatel udělil poskytovateli služeb souhlas s přístupem ke geolokaci. Geolokační informace se používají k poskytování nabídek produktů a služeb více přizpůsobených na míru;
osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ, číslo bankovního účtu, případně další osobní údaje, které jsou nezbytné pro uskutečnění nákupu a jejichž poskytnutí Správce v procesu nákupu vyžaduje.
Tyto informace neobsahují údaje o totožnosti Uživatelů, ale ve spojení s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto se na ně Správce vztahuje plná ochrana, na kterou má podle ZOOÚ nárok.
Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO za účelem poskytnutí služby, tj. smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s obchodními podmínkami, a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO v souvislosti se souhlasem s používáním některých cookies nebo jiných obdobných technologií vyjádřeným příslušným nastavením internetového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány až do ukončení používání internetového obchodu zákazníkem/uživatelem.
Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření vyžadovaná článkem 32 RODO, tj. s ohledem na stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah a účely zpracování a riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností Správce provádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění míry bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.
3 Marketingové činnosti správce
Správce může na webových stránkách internetového obchodu zobrazovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazování tohoto obsahu provádí Správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. v souladu s oprávněným zájmem Správce údajů zveřejňovat obsah související s poskytovanými službami a propagační obsah kampaní, na kterých se Správce údajů podílí. Zároveň tímto jednáním nejsou porušována práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že budou dostávat obsah obdobného obsahu, a dokonce jej očekávají, resp. je jejich přímým cílem navštívit webové stránky/stránky Internetového obchodu.
4 Příjemci údajů uživatelů
Správce údajů zpřístupňuje osobní údaje Uživatelů pouze zpracovatelům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb pro Správce údajů, např. hosting a údržba Webových stránek, IT služby, marketingové a PR služby.
5 Předávání osobních údajů do třetích zemí
Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.
6 Práva subjektů údajů
Každý subjekt údajů má právo na:
přístup (článek 15 nařízení RODO) - získat od správce údajů potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo na přístup k nim a na získání následujících informací: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, době, po kterou byly nebo budou údaje uchovávány, nebo kritériích pro jejich určení, právu subjektu údajů požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování;
získat kopii údajů (čl. 15 odst. 3 RODO) - získat kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů uložit přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů;
na opravu (článek 16 RODO) - požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo o doplnění neúplných údajů;
na výmaz (článek 17 RODO) - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud Správce již nemá právní základ pro zpracování nebo pokud údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné;
na omezení zpracování (článek 18 RODO) - požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud:
subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů - na dobu, která Správci umožní ověřit přesnost osobních údajů,
zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů tím, že požádá o omezení zpracování,
správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároku,
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů;
na přenositelnost údajů (článek 20 RODO) - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně;
vznést námitku (článek 21 RODO) - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely Správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování. Správce pak posoudí existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků. Pokud podle tohoto posouzení převažují zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, je správce povinen zpracování pro tyto účely ukončit;
kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že Správce přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
Za účelem uplatnění výše uvedených práv by se měl subjekt údajů obrátit na Správce prostřednictvím uvedených kontaktních údajů a informovat jej o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.
7 Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem:
Stawki 2, 00-193 Varšava;
elektronickou podatelnou, která je k dispozici na adrese: STAWKI: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Infolinka: 606-950-0000.
8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů se může v každém případě obrátit také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce, a to e-mailem nebo písemně na adresu Správce uvedenou v oddíle 1 bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.
9 Změny zásad ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány podle aktuálních potřeb Správce s cílem poskytovat zákazníkům/uživatelům aktuální a spolehlivé informace.
10 Soubory cookie
Internetový obchod plní funkce získávání informací o Zákaznících, Uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") do koncových zařízení;
prostřednictvím shromažďování záznamů webového serveru provozovatelem hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování webových stránek).
Soubory cookies jsou data informačních technologií, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek internetového obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a jedinečné číslo.
Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu Zákazníka/Uživatele Internetového obchodu v tomto ohledu. Souhlas s používáním všech souborů cookie Internetovým obchodem se uděluje kliknutím na tlačítko : "Zavřít" při zobrazení zprávy o používání souborů cookie Internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy.
Pokud zákazník/uživatel internetového obchodu nesouhlasí s používáním souborů cookie internetovým obchodem, může využít možnosti: Zákazník/uživatel internetového obchodu může zvolit možnost "Nedávám souhlas", která je rovněž k dispozici ve zprávě o používání souborů cookie internetovým obchodem, nebo provést změny v nastavení internetového prohlížeče, který právě používá (to však může způsobit nesprávné fungování webových stránek internetového obchodu).
Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu svůj internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
Právním základem pro zpracování osobních údajů pocházejících ze souborů cookie jsou právně oprávněné zájmy Správce údajů spočívající v poskytování kvalitních služeb, zajištění bezpečnosti služeb.
V rámci internetového obchodu se používají dva hlavní typy souborů cookie: "session" cookies a "permanent" cookies (trvalé cookies). "Relační" soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení Uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí Internetový obchod nebo nevypne software (webový prohlížeč). "Trvalé" soubory cookie jsou uloženy v koncovém zařízení Klienta/Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je Klient/Uživatel vymaže.
Funkční soubory cookie (nezbytné)
leone.iai-shop.com
prompt_token: 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
shop_monit_token: 30 minut, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
client: Klient: 1 den, cookie
Identifikuje přihlášeného zákazníka / košík nepřihlášeného zákazníka.
affiliate: 90 dní, cookie
Uchovává informace o affiliate ID, ze kterého byl obchod navštíven.
ordersDocuments: cookie
Ukládá informace o stavu tisku dokumentu.
__idsui: 1095 dní, cookie
Soubor nezbytný pro fungování tzv. lehkého přihlášení na webových stránkách.
__idsual: 1095 dní, cookie
Soubor potřebný pro funkci tzv. odlehčeného přihlášení na webových stránkách.
__IAI_SRC: 90 dní, soubor cookie
Ukládá pouze zdroj, ze kterého byla stránka navštívena.
login: cookie
Ukládá informace o tom, zda se uživatel přihlásil na webové stránky.
CPA: 28 dní, soubor cookie
Obsahuje informace o proměnných pro programy CPA / CPS, kterých se stránka účastní.
__IAIRSABTVARIANT__: Varianta: 30 dní, soubor cookie
Identifikátor varianty pro A/B test a konfiguraci motoru IdoSell RS.
basket_id: 365 dní, cookie
ID košíku uživatele webu, které se uvádí po dobu probíhající relace.
page_counter: 1 den, soubor cookie
Počítadlo navštívených stránek.
LANGID: 180 dní, soubor cookie
Ukládá informace o jazyce zvoleném uživatelem stránky.
REGID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o regionu uživatele stránky.
CURRID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o měně vybrané uživatelem stránky.
__IAIABT__: 30 dní, soubor cookie
Ukládá ID A/B testu za účelem testování a zlepšování funkčnosti obchodu.
__IABTSHOP__: 30 dní, soubor cookie
Ukládá identifikátor obchodu, který se účastní A/B testu.
__IABTVARIANT__: 30 dní, cookie
Ukládá identifikátor varianty vylosované v rámci probíhajícího A/B testu.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukládá počet zobrazení vyskakovacího okna.
samedayZipcode: 90 dní, cookie
Ukládá informace o poštovním směrovacím čísle uživatele webu, které je nutné pro nabídku doručení kurýrem v rámci služby SameDay.
applePayAvailability: 30 dní, cookie
Ukládá informace o tom, zda je pro uživatele dostupná platební metoda ApplePay.
paypalMerchant: 1 den, soubor cookie
ID účtu PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Ukládá informace o čase, kdy se má zobrazit další vyskakovací zpráva.
discountCode_clicked: 1 den, cookie
Ukládá informace o uzavření aktivního slevového pruhu.
freeeshipping_clicked: 1 den, cookie
Ukládá informace o uzavření lišty označující doručení zdarma.
redirection: cookie
Ukládá informace o uzavření vyskakovacího okna informujícího o navrhovaném jazyce obchodu.
filterHidden: 365 dní, cookie
Ukládá informaci o tom, který filtr se má sbalit při obnovení seznamu zboží.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukládá informaci o tom, kdy je zavřena vyskakovací zpráva.
cpa_currency: 60 minut, cookie
Uchovává informace o měně pro programy CPA / CPS, kterých se web účastní.
basket_products_count: cookie
Uchovává informace o počtu zboží v košíku.
wishes_products_count: cookie
Uchovává informace o počtu zboží v seznamu oblíbených položek.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: cookie: 30 dní.
Zajišťuje správné zobrazení vyskakovacího okna informujícího o přihlašovací službě IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: cookie
Ukládá informace o tom, zda se webová stránka zobrazuje v mobilní aplikaci.
paypalAvailability_: 1 den, cookie
Ukládá informace o tom, zda je pro uživatele dostupná platební metoda PayPal.
ck_cook: 3 dny, soubor cookie
Ukládá informace o tom, zda uživatel webu souhlasil se soubory cookie.
IdoAccounts
accounts_terms: Účetní účty: 365 dní, cookie
Ukládá informace o tom, zda uživatel souhlasil s používáním služby IdoAccounts.
Google
NID: 180 dní, soubor cookie
Tyto soubory cookie (NID, ENID) se používají k zapamatování preferencí uživatele a dalších informací, například preferovaného jazyka, počtu výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (například 10 nebo 20) a toho, zda si uživatel přeje mít zapnutý filtr Google SafeSearch. Tento soubor je také nezbytný k nabízení platební služby Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 dní, cookie
Tento soubor cookie je nastaven službou Google reCAPTCHA, která chrání naše webové stránky před spamovými požadavky v kontaktních formulářích.
PayPal
ts: cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a zpracovává platební služby na webu.
ts_c: 1095 dní, soubor cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a slouží k prevenci podvodů.
x-pp-s: cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a zpracovává platební služby na webu.
enforce_policy: : 365 dní, soubor cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a podporuje platební služby na webu.
tsrce: 3 dny, cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a podporuje platební služby na webu.
l7_az: 60 minut, soubor cookie
Tento soubor cookie je nezbytný pro přihlašovací funkci PayPal na webu.
LANG: 1 den, soubor cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a podporuje platební služby na webu.
nsid: cookie
Používá se v souvislosti s transakcemi na webových stránkách. Tento soubor cookie je nutný pro zabezpečené transakce.
Analytické soubory cookie
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dní, cookie
Identifikátor sledování aktivity pro shromažďování historie zdrojů předobjednávek, jakož i zdroje, prostřednictvím kterého byla objednávka zadána podle modelu atribuce posledního kliknutí.
Google Analytics
_ga_: 730 dní, soubor cookie
Používá se službou Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webu, jakož i dat první a poslední návštěvy.
_ga_: 730 dní, soubor cookie
Zaznamenává jedinečný identifikátor, který se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník stránky používá.
_gid: 1 den, soubor cookie
Soubor cookie _gid zaznamenává jedinečný identifikátor, který se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník stránky používá.
_gat: 1 den, soubor cookie
Slouží k omezení rychlosti požadavků. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.
_dc_gtm_UA-#: 730 dní, soubor cookie
Používá Google Tag Manager k řízení načítání značky skriptu Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.
FPLC: Soubor cookie: 1200 minut.
Verze souboru cookie Non-HttpOnly s názvem FPLC s hashovanou hodnotou z hodnoty FPID.
_gat[_]: 1 minuta, soubor cookie
Slouží k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics implementována prostřednictvím nástroje Google Tag Manager, bude tento soubor cookie pojmenován _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 minuta, cookie
Slouží k analýze zvyklostí návštěvníků při prohlížení, toku, zdroje a dalších informací.
__utma: 730 dní, soubor cookie
Slouží k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie je vytvořen při spuštění javascriptové knihovny a neexistuje žádný existující soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
__utmb: 30 minut, soubor cookie
Slouží k identifikaci nových relací / návštěv. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí javascriptová knihovna a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie je aktualizován při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
__utmc: cookie
Nepoužívá se v souboru ga.js. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb pro určení, zda se uživatel nachází v nové relaci / návštěvě.
__utmt: 10 minut, cookie
Slouží k omezení počtu požadavků.
__utmz: : 180 dní, soubor cookie
Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. Soubor cookie se vytváří během spouštění javascriptové knihovny a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
__utmv: 730 dní, cookie
Slouží k ukládání vlastních proměnných údajů na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se používal také pro zastaralou metodu _setVar. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 dní, soubor cookie
Obsahuje token, který lze použít k získání ID klienta ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty označují odhlášení, požadavek na inflight nebo chybu při načítání ID klienta ze služby AMP Client ID.
FPID: 730 dní, cookie
Tento soubor cookie je ve výchozím nastavení pojmenován FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v FPID se použije k nastavení ID klienta v požadavku na servery společnosti Google.
_gaexp: V tomto případě se jedná o soubor cookie: 90 dní, cookie
Slouží k určení zařazení uživatele do experimentu a uplynutí platnosti experimentů, do kterých byl uživatel zařazen.
_opt_awcid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně mapované na ID zákazníka služby Google Ads.
_opt_awmid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně mapované na ID kampaně Google Ads.
_opt_awgid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně mapované na ID skupiny Google Ads.
_opt_awkid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně mapované na identifikátory kritérií Google Ads.
_opt_utmc: 1 den, cookie
Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 minuty, cookie
Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.
Pixel Google Analytics: 999 dní, sledovací pixel
Pixel měří návštěvy, kliknutí a další digitální chování. Díky tomu můžete upravit svou marketingovou strategii.
__utmli: Vydrží 60 dní, soubor cookie.
Soubor cookie je součástí funkce Enhanced Link Attribution, která (se) pokouší rozlišovat kliknutí na odkazy vedoucí ke stejnému cíli v rámci stránkovací analýzy. Obsahuje id (pokud existuje) kliknutého odkazu (nebo jeho nadřazeného odkazu), který se načte na další stránce, aby analýzy na stránce mohly určit, kde na stránce se kliknutý odkaz nacházel.
Mapy Google
SID: 3650 dní, cookie
Obsahuje digitálně podepsané a zašifrované záznamy ID účtu Google uživatele a času posledního přihlášení. Kombinace těchto souborů cookie (SID, HSID) umožňuje společnosti Google blokovat mnoho typů útoků, například pokusy o krádež obsahu formulářů odeslaných ve službách Google.
Reklamní soubory cookie
leone.iai-shop.com
RSSID: 180 dní, soubor cookie
ID uživatele IdoSell RS, který se používá za účelem zobrazování doporučení produktů na míru na webových stránkách.
__IAIRSUSER__: 60 minut, soubor cookie
ID uživatele IdoSell RS, používá se za účelem zobrazování doporučení produktů na míru na webu.
Wirtualna Polska Media S.A.
WPH Pixel: sledovací pixel
Identifikátor uživatele, který se používá k měření akcí prováděných uživateli navštěvujícími webové stránky a ke zvýšení účinnosti reklam v reklamní síti WP (např. Allani, Homebook a Domodi).
__wph_a.accessed: 999 dní, cookie
Usnadňuje vyplácení provizí za doporučení reklamním partnerům, když uživatel provede nákup.
__wph_a.key: 999 dní, cookie
Usnadňuje vyplácení provizí za doporučení reklamním partnerům, když uživatel provede nákup.
__wph_a.ts: 999 dní, cookie
Usnadňuje vyplácení provizí za doporučení reklamním partnerům, když uživatel provede nákup.
__wph_st.accessed: 999 dní, cookie
Usnadňuje vyplácení provizí za doporučení reklamním partnerům, když uživatel provede nákup.
__wph_st.key: 999 dní, cookie
Usnadňuje vyplácení provizí za doporučení reklamním partnerům, když uživatel provede nákup.
__wph_st.ts: 999 dní, cookie
Usnadňuje vyplácení provizí za doporučení reklamním partnerům, když uživatel provede nákup.
statid: 1095 dní, cookie
Nastavuje jedinečný identifikátor návštěvníka, který umožňuje inzerentům třetích stran cílit na návštěvníka relevantní reklamy. Tuto službu párování poskytují reklamní uzly třetích stran, které inzerentům usnadňují podávání nabídek v reálném čase.
Služba Google Analytics
__gads: 395 dní, soubor cookie
K zajištění doručování reklam nebo retargetingu.
Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
k vytváření statistik, které nám pomáhají pochopit, jak zákazníci/uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
udržování relace Zákazníka/Uživatele (po přihlášení), díky které nemusí Zákazník/Uživatel na každé podstránce Internetového obchodu znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
určení profilu Zákazníka/Uživatele za účelem zobrazování doporučení produktů a materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele. Zákazníci/uživatelé mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Webový prohlížeč umožňuje soubory cookie vymazat. Soubory cookie je také možné automaticky blokovat.
Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a používané mohou být využívány také inzerenty spolupracujícími s Internetovým obchodem a partnery Internetového obchodu.
Soubory cookie mohou být využívány sítí Google k zobrazování reklamy přizpůsobené způsobu, jakým Zákazník/Uživatel používá Internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Doporučujeme, aby si Zákazník/Uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby porozuměl používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.
Pokud jde o informace o preferencích Zákazníka/Uživatele shromažďované reklamní sítí Google, může Zákazník/Uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
Na webových stránkách internetového obchodu jsou k dispozici pluginy, které mohou předávat údaje Zákazníka/Uživatele Správcům, jako např: Google Maps, Google Analytics, Wirtualna Polska Media S.A., Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
Za účelem řádného plnění Smlouvy o prodeji na dálku může Správce údajů sdílet údaje Zákazníků/Uživatelů s kurýrními společnostmi. Aktuálně dostupné způsoby doručení v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://sklepcznowy.iai-shop.com/pol-delivery.html.
Za účelem řádného plnění Smlouvy o prodeji na dálku může Správce sdílet údaje Zákazníků / Uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné platební metody ve formě záloh v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://sklepcznowy.iai-shop.com/pol-payments.html.
11 Zpravodajství
Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací v elektronické podobě výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě udělení takového souhlasu bude Zákazník/Uživatel dostávat informace (Newsletter) Internetového obchodu, jakož i další obchodní informace zasílané Prodávajícím na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
Zákazník se může z odběru Newsletteru kdykoli sám odhlásit, a to odškrtnutím příslušného políčka na stránce svého účtu nebo na formuláři https://sklepcznowy.iai-shop.com/newsletter.php, kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého Newsletteru nebo prostřednictvím Zákaznického servisu.
12 Účet
Zákazník/Uživatel nesmí do Internetového obchodu vkládat nebo poskytovat Prodávajícímu obsah, včetně názorů a jiných údajů protiprávní povahy.
Zákazník/Uživatel získá přístup k účtu po registraci.
V rámci registrace Zákazník/Uživatel uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název společnosti, DIČ, údaje pro vystavení prodejního dokladu, údaje pro zaslání, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník/uživatel ručí za správnost údajů, které uvedl v registračním formuláři. Podmínkou registrace je, že se zákazník/uživatel pečlivě seznámil s obchodními podmínkami, a v registračním formuláři vyznačí, že se seznámil s obchodními podmínkami a plně souhlasí se všemi jejich ustanoveními.
Okamžikem poskytnutí přístupu Zákazníka/Uživatele k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb týkajících se Účtu na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
Registrací Účtu na jedné ze stránek Internetového obchodu se současně rozumí registrace umožňující přístup na ostatní stránky, pod kterými je Internetový obchod dostupný.
Zákazník/uživatel může smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky kdykoli s okamžitou účinností vypovědět, a to oznámením prodávajícímu e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddíle 1 bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.
Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkající se účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení obchodních podmínek ze strany klienta/uživatele, jakož i v případě nečinnosti klienta/uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva je ukončena výpovědí se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že opětovná registrace účtu bude vyžadovat souhlas Prodávajícího.

pixelpixel